DSC_0379_1

Reserve Champion Ram ASWS Bendigo 2017
V.V. 69.16